A második félév alkalmai

Kedves Férfitestvéreim!

A következő férfikörünk időpontja szeptember 12. hétfő 18 óra, helyszín a gyülekezeti terem.

Témáink:
– lelkigondozásról férfiszemmel (Kräusl József)
– nyári élménybeszámoló (Mindannyian)
– hogyan tovább lelki élet (<> világi élet), férfikör, gyülekezeti élet? (Mindannyian)

 Számítok Rátok, az ötleteitekre, a bizonyságtételeitekre, a személyes részvételetekre.

A második félév időpontjai:
– szeptember 26.
– október 10.
– október 26.
– november 14.
– november 28.
– december 12.

Kérek Mindenkit, hogy jó előre írja be a naptárjába ezeket az időpontokat.
Áldás békesség

Kräusl József

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Pünkösd

„Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság.”
(2Kor 3,17)

Életünk során számtalanszor érezzük, hogy különböző dolgok vagy személyek korlátoznak bennünket. Mennyire keserves megélni azt, hogy hiába szeretnénk szabadok lenni a világi kötöttségektől, nem vagyunk rá képesek. Pedig aligha sok olyan érzés van, mely jobban feszítene, mint a szabadság utáni vágyakozás. Csak nem vagyunk képesek felülemelkedni mindazon, ami körül vesz minket. Pedig olyan egyszerű lenne. Az Ige arra tanít, hogy aki szabad akar lenni, annak másként kell megélnie a dolgokat. Erről beszélt Jézus Krisztus mindvégig az övéinek, de nem értették. Kötötte őket a bűn és a test földi törvénye. Pünkösdkor Isten Szentlelke azonban felülírt mindent. A világi vágyaktól, elvárásoktól megkötözött tanítványok Lélektől lelkesekké lettek. Az Úr lelke tette szabadokká őket, a megígért és megérkezett „Vigasztaló”.
Isten Szentlelke ma is, közöttünk is lakozást szeretne venni. Csodálatos, végtelen távlatokat ígér, melyekben nincsenek határok. Isten gyermekei mindenestől szabadok. De ehhez olyan hittel teli bátorság kell, mint a madaraknak van, akik megerősödött fiókáikat kitessékelik a biztonságos fészekből, mert tudják, hogy többre képesek. Aki ottmarad, sosem fog megtanulni repülni. Bíznunk kell Jézusban, hogy akit ő küldött, erős szárnyakat ad. Nem leszünk egyedül, hanem segítségünkre siet, ha elfáradunk. Fel akar emelni, hogy más perspektívából lássuk a világot és kitáruljon előttünk a horizont.
Testvérem! Merj Isten Szentlelke által megszabadulni attól, ami a porhoz köt! Atyánk azért küldte Krisztust, hogy megszabadítson és leoldja láncainkat. Krisztus pedig azért küldte Szentlelkét, hogy a végtelen, mennyei szabadság csodálatos érzése járjon át, ahol nincs többé földi korlát, mert minden Lélekben és igazságban történik. Ezt a csodát akarja ezen az ünnepen közel hozni minden megnyíló szívhez. Kapj hát Lélekben szárnyra te is, és ismerd meg azt a csodát, amit eddig elképzelni sem tudtál. Légy Krisztusban, Szentlelke által igazán szabad!

Fukk Lóránt lelkipásztor

 

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Új Ember

Új Ember1

 

Tovább ->  

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Hittantábor 2016, Kisoroszi

Microsoft Word - Táborok2016.docx

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Hittantábor 2016, Veresegyház, Balatonboglár

Microsoft Word - Táborok2016.docx

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Férfikör időpontok

Kedves Férfitestvérek!

 

A következő Férfikör időpontja április 11., hétfő 18 óra. Helyszín a gyülekezeti terem.
Csőri-Czinkos Gergő lelkész témája a lelkigondozás lesz.

További tavaszi alkalmaink időpontjai a következőek:
– május 2.
– május 23.
– június 6.

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Pünkösd, pont ma

Pünkösd, pont ma

Zarándokok jönnek a nagy, szent városba,
az aratás ünnepe fénylik , a búzatermés, az első zsenge… hálát adnak…
századok múltán a Sinai-hegyi törvény, a szövetségkötés emléknapja,
másképp: a hetek ünnepe, hét héttel a kovásztalan kenyerek után…
az ötvenedik napon a Szentlélek leszáll, isteni időzítésben,
de az emberi időben hallhatóan, láthatóan…

A Keresztelő előre szólt: Szentlélekben és tűzben fog keresztelni a Szabadító…
zsidó hagyomány szerinti isteni jel, beteljesítés, megtapasztalás, megtapasztaltatás
és/vagy
a Lélek a keresztyén, apostoli (akkori és mostani) igehirdetés hajtóereje, látható alakban?

A próféták szavainak, az előjeleknek megfelelően
a Szent Lélek, mint Isten karja, neve és szava, megjelenik,
… szent a Lélek, mert Jahve és Elohim lelke…,
adatnak emberi természetünk feletti adományok,
az Eklézsia megépülésére,
akkor, ott, és aztán, azóta sokszor, sok helyen:
a rendkívüli nyelvcsoda, a glosszolália…

Jól kell élni velük, nem korinthusi módra visszaélni…
a másikat, a közösséget építsd,
„mint élő kövek, épüljetek…”,
… karizmákat, kegyelmi ajándékokat kapunk az örök, mindenkori Pünkösdben
… de karizma az apostolok, próféták, tanítók és diakónusok szolgálata is!

Jeruzsálemben, akkor, de azóta és ma is, bárhol,
ahol a Bárány Jézust tiszta lélekkel várják, Magyarországon, Veresegyházon is…
„Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe…!”

TCSS

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Nagyhét – Húsvét

„Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról,
csak Jézus Krisztusról, 
róla is mint a megfeszítettről.”
(1Kor 2,2)

Ünnepeinkre az elmúlt két évezred során különleges réteg rakódott. Mintha nem is lenne köze a Szentírásban leírt híradásoknak a kialakult gyakorlathoz. Emlékünnepeket ülünk, ahol babusgatjuk karácsonykor a kisded Jézust, hozsannázunk a virágvasárnapi tömeggel, húsvétkor hitetlenkedünk a tanítványokkal, áldozócsütörtökön döbbenten nézünk az égre, majd megrémiszt a Lélek zúgása pünkösd ünnepén. Szokásaink vannak, de olyan ritkán kapcsolódnak ezek össze az élő hittel. Egyszerű az oka. Az Urat mi akarjuk a saját képünkre és hasonlatosságunkra gyúrni. Csak az marad ott ünnepeinkben, ami a korszellem számára kellemes. Ezért maradt sokak számára mai napig botránykő a kereszt. Akarunk tudni a kedves, aranyos, csodatévő és hatalmas Jézusról, de el akarjuk feledni a szenvedő Krisztust. Pedig Ő értünk szenvedett. Ha nincs az árulás, a tagadás, a megcsúfolás, a Golgota, a kereszt, akkor nincs bűnbocsánat. Akkor még mindig bűneinkben vagyunk.
Pál apostol két évtizeddel a nagypénteki és húsvéti események után írja ezt a bátor hitvallást azoknak, akik folyamatosan egy-egy „aktuális” részre próbálták irányítani a figyelmet. Az akkori gyülekezetekben a dicsőségesen visszatérő és hatalommal ítélő Krisztust remélték minél hamarabb megérkezni. Pál azonban minden gyökerére, a keresztfán történő csodálatos áldozatra mutat. A kereszt nélkül minden egyéb csupán emlékünnep. Ott fordul meg a világ sorsa, mikor a megfeszített Úr kitárt karjaival megtartja a mennyei Atya jogos haragjától elsötétülő eget. Ő szenvedi el helyettünk a büntetést, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen.
Miről akarunk mi tudni ezekben a napokban? Annyi információ áramlik felénk, hogy leköti a feldolgozásuk minden energiánkat. Ki akar sajátítani a világ, az emberek, a családunk tagjai is. De vajon akarunk-e tudni az értünk vérével áldozó, megfeszített Jézus Krisztusról? Az ünnepi rohanásban megállunk a kereszt tövénél? Kinyújtjuk kezünket, hogy megtöretett testének és kiontatott vérének érdemét elvegyük az úrvacsora szent sákramentumában? Megdöbben a lelkünk azon, hogy mindez értünk történt? – Aki megélte már ezt a nagy lelki megrendülést, az nem maradhat abban, amiben addig volt. Annak a szíve és a szája a hála hangjaival van tele, mert tudja, mibe került az Úrnak a mi megváltásunk. De nem a reménytelen gyász sötétíti be mégsem hívő életünk egét, mert semmiféle erő nem tarthatta a megfeszített Úr Jézust a sírban. Ő a feltámadás és az élet. Aki hisz benne, annak számára minden megváltozik. Atyánk kegyelmének Krisztusban kapott csodálatos szivárvány színei festik át az új életet, és boldog örömmel teszünk bizonyságot a megfeszített, de értünk feltámadott Jézus Krisztusról.

Fukk Lóránt lelkipásztor

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Nagypéntek

Crown Of Thorns Represents Jesus Crucifixion on Good Friday

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Alkalmaink

Nagyheti és Húsvéti alkalmaink:

március 20. (Virágvasárnap) 10 óra – istentisztelet és gyermekistentisztelet
március 21. (hétfő) 18 óra – bűnbánati istentisztelet
március 22. (kedd) 18 óra – bűnbánati istentisztelet
március 23. (szerda) 18 óra – bűnbánati istentisztelet
március 24. (Nagycsütörtök) 18 óra – Úrvacsorás istentisztelet
március 25. (Nagypéntek) 10 óra – istentisztelet és 18 óra – Passiós istentisztelet
március 26. (Nagyszombat) 18 óra – istentisztelet
márc. 27-28. (Húsvét 1. és 2. napja) 10 óra – Ünnepi úrvacsorás istentiszteletek

A Nagyheti és Húsvéti ünnepi istentiszteletekre
mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk!

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva